Product Overview

Our comprehensive, interactive language series are suitable for learners of all ages and consist of the following:

"Do you speak English?"

"Praat jy Afrikaans?"

 1. Learner Workbooks 1-3
 2. Answer Books 1-3
 3. Educator Guides 1-3
 4. Visual Aids:
  • Flash Cards 1-3
  • Board Games 1-3
  • Educator Charts 1-3
 1. Leerderwerkboeke 1-3
 2. Antwoordboeke 1-3
 3. Opvoederhandleidings 1-3
 4. Visuele Hulpmiddels:
  • Flitskaarte 1-3
  • Bordspeletjies 1-3
  • Opvoedertabelle1-3
Available in printed format only
Available in digital format only
Available in digital format as well as printed format

Learner Workbooks are suitable for use from grade 4 (9-10 year olds) and upwards. Our books are not grade related, since levels of language development vary greatly among learners of similar ages. The educator (teacher/tutor/parent) can easily select suitable contents and fun-filled written exercises from the Workbook for any specific individual or group. Each chapter contains pictures illustrating nouns, verbs and basic sentences applicable to all age groups. Workbooks can either be used on their own, or combined with the Educator Guide and Visual Aids. Workbooks are ideal for use in the classroom, home schooling and tutoring.

Answer Books provide answers to all exercises in the Learner Workbooks.

Educator Guides give stepbystep instructions for teaching a second/additional language to literate as well as illiterate learners. The Guides are primarily designed for use in the classroom (even preschool) or for home schooling, and include many interactive, stimulating games. The contents of the Guides are similar to those of the Learner Workbooks and have page references to the Workbooks.  Educator Guides are used in conjunction with the Visual Aids, which comprise colourful picture flash cards (nouns and verbs), board games (A4) and educator charts. The picture flash cards are particularly useful to assist illiterate learners in mastering English orally.

Produk Oorsig

Ons omvattende, interaktiewe taalreekse is geskik vir leerders van alle ouderdomme en bestaan uit die volgende:

"Praat jy Afrikaans?"

"Do you speak English?"

 1. Leerderwerkboeke 1-3
 2. Antwoordboeke 1-3
 3. Opvoederhandleidings 1-3
 4. Visuele Hulpmiddels:
  • Flitskaarte 1-3
  • Bordspeletjies
  • Opvoedertabelle1-3
 1. Learner Workbooks 1-3
 2. Answer Books 1-3
 3. Educator Guides 1-3
 4. Visual Aids:
  • Flash Cards 1-3
  • Board Games
  • Educator Charts 1-3
Slegs beskikbaar in gedrukte formaat
Slegs beskikbaar in digitale formaat
Beskikbaar in digitale formaat asook gedrukte formaat

Leerderwerkboeke is geskik vir gebruik vanaf graad 4 (9–10 jariges) en verder. Ons boeke is nie graadgebonde nie, aangesien leerders se vlakke van taalontwikkeling in ‘n sekere ouderdomsgroep baie kan verskil. Die opvoeder (onderwyser/tutor/ouer) kan met gemak geskikte inhoud en pret geskrewe oefeninge uit die Werkboek selekteer vir ‘n spesifieke groep/individu. Elke hoofstuk bevat illustrerende prente van s.nwe, wwe en eenvoudige sinne wat op alle ouderdomsgroepe van toepassing is. Werkboeke kan afsonderlik gebruik word, of saam met die Opvoederhandleiding en Visuele Hulpmiddels. Werkboeke is ideaal vir gebruik in die klaskamer, tuis- en tutor onderrig.

Antwoordboeke voorsien antwoorde vir alle oefeninge in die Leerderwerkboeke.

Opvoederhandleidings gee duidelike stapvirstapinstruksies vir onderrig van ‘n addisionele taal aan geletterde sowel as ongeletterde leerders. Handleidings is primêr ontwikkel vir gebruik in die klaskamer (selfs voorskools) of vir tuisonderrig, en sluit baie interaktiewe, stimulerende speletjies in. Die inhoud van die Handleidings stem ooreen met dié van die Leerderwerkboeke en bevat bladsyverwysings na die Werkboeke. Opvoederhandleidings word gebruik saam met die Visuele Hulpmiddels, wat prentflitskaarte (s.nwe en wwe), bordspeletjies (A4) en opvoedertabelle insluit. Die prent–flitskaarte is veral vir ongeletterde leerders baie nuttig om Afrikaans mondelings te bemeester.